සියලුම ප්ලාස්ටික් කෑන්

බ්‍රවුස් කරන්නේ: සියළුම
 • 1 GAL PLASTIC CAN

  1 ගැල් ප්ලාස්ටික් කෑන්

  උස උස පිරවීම සහ ආවරණ කිරීමේදී කාන්දු වීම අඩු කරයි
  ඔප දැමූ මතුපිට ආකර්ෂණීය පෙනුමක් ලබා දෙයි
  ඉළ ඇට ශක්තිමත් කිරීම බහාලුම් හැඩය පවත්වා ගනී
  සුදුසු ද්‍රව්‍ය හා ශීතකරණයට අනුකූල 190 F දක්වා උණුසුම් පිරවුම් හැකියාව
  ලෝහ හසුරුව පිළිගනී