හතරැස් ගොඩවල්

බ්‍රවුස් කරන්නේ: සියළුම
 • 1.5GAL SQUARE PAIL WITH LID

  1.5GAL SQUARE PAIL WIT LID

  චතුරස්රයේ සැලසුම නැව්ගත කිරීමේ සහ ගබඩා කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව උපරිම කරයි

  පැතලි පැනල් ග්‍රැෆික් පැතිකඩ වැඩි කරයි

  පටිගත කරන ලද සැලසුම බහාලුම් කැදැල්ලට ඉඩ සලසයි

  ලෝහ හසුරුව පිළිගනී

 • 1.7GAL SQUARE PAIL WITH LID

  1.7 පියන සහිත ගල් වර්ග

  චතුරස්රයේ සැලසුම නැව්ගත කිරීමේ සහ ගබඩා කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව උපරිම කරයි
  පැතලි පැනල් ග්‍රැෆික් පැතිකඩ වැඩි කරයි
  පටිගත කරන ලද සැලසුම බහාලුම් කැදැල්ලට ඉඩ සලසයි

 • 2.1GAL SQUARE PAIL WITH LID

  2.1 පියන සහිත ගල් වර්ග

  චතුරස්රයේ සැලසුම නැව්ගත කිරීමේ සහ ගබඩා කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව උපරිම කරයි

  පැතලි පැනල් ග්‍රැෆික් පැතිකඩ වැඩි කරයි

  පටිගත කරන ලද සැලසුම බහාලුම් කැදැල්ලට ඉඩ සලසයි

 • 3.3GAL SQUARE PAIL WITH LID

  3.3 පියන සහිත ගල් වර්ග

  චතුරස්රයේ සැලසුම නැව්ගත කිරීමේ සහ ගබඩා කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව උපරිම කරයි
  පැතලි පැනල් ග්‍රැෆික් පැතිකඩ වැඩි කරයි
  පටිගත කරන ලද සැලසුම බහාලුම් කැදැල්ලට ඉඩ සලසයි
  ලෝහ හසුරුව පිළිගනී
  තාප හුවමාරු මුද්රණ සැරසිලි ඇත

 • 4.0GAL SQUARE PAIL WITH LID

  පියන සහිත 4.0GAL SQUARE PAIL

  චතුරස්රයේ සැලසුම නැව්ගත කිරීමේ සහ ගබඩා කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව උපරිම කරයි
  පැතලි පැනල් ග්‍රැෆික් පැතිකඩ වැඩි කරයි
  පටිගත කරන ලද සැලසුම බහාලුම් කැදැල්ලට ඉඩ සලසයි
  ලෝහ හසුරුව පිළිගනී
  තාප හුවමාරු මුද්රණ සැරසිලි ඇත